PDF Drukuj Email
Dokumenty - dokumenty


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Rtm Witolda Pileckiego w Grudziądzu

I. Postanowienia ogólne
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane przez pracowników kuchni
3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły, księgową i intendenta szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
4. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów  /tzw. wsad do kotła/ dla ucznia, dla pracowników o  dodatkowy koszt  utrzymania stołówki.
5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:00 według „Harmonogramu wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej.
6. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły
7. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry.
9. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: -uczniowie wnoszący opłaty indywidualne  na podstawie „Deklaracji korzystania ucznia z obiadów w roku szkolnym …” złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka u intendenta szkoły, -uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS , MOPR lub PCK na podstawie wydanych decyzji, - uczniowie klas sportowych, których dożywianie dofinansowuje Urząd Miasta na podstawie złożonych wniosków - uczniowie klas sportowych objęci programem SOS -nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
III. Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry od dnia 20 do 25 dnia każdego miesiąca u intendenta szkoły lub przelewem ( obowiązuje od wpłat za miesiąc luty) na rachunek szkoły: Przelew: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Rtm Witolda Pileckiego, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz Bank PKO BP – 67 1020 5040 0000 6302 0192 6104. W tytule przelewu: proszę podać obowiązkowo nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Kowalski Jan, 1a, wrzesień.
2. Wydanie karty obiadowej: - w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej. - w przypadku opłat gotówkowych za obiady wpłacający otrzymuje dowód wpłaty i kartę obiadową na dany miesiąc.
3. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy Szkoły
IV. Niewykorzystane obiady
1. Zwrot wpłaty za niewykorzystany obiad można otrzymać w wyniku planowanej nieobecności /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić intendentowi szkoły przynajmniej dwa dni wcześniej.
2. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00  intendentowi szkoły pod numerem telefonu 56 36 490 64 wew. 33. Uwaga! jednodniowe nieobecności dziecka nie podlegają odliczeniu.
3. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za  niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc. Uwaga ! wszelkie zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady będą możliwe po okazaniu intendentowi „Karty obiadowej” za miniony miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
V. Zasady zachowania na stołówce
1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków przed stołówką.
2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.
VI. Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.
 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage