regulamin wypożyczania książek PDF Drukuj Email
Dokumenty - dokumenty
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu w roku szkolnym 2016/2017

Przedmiot Regulaminu

1.    Regulamin określa:

a)    zasady związane z wypożyczaniem Uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b)    postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych
c)    sposób przekazywania materiałów ćwiczeniowych

2.    Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego z wychowawcą w danym roku szkolnym.
3.    Wypożyczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego i jego zwrot jest odnotowywane przez bibliotekarza.

Udostępnianie podręczników lub materiałów edukacyjnych


1.    Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania*
2.    Podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią własność organu prowadzącego
3.    Podręczniki lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są gromadzone w obu bibliotekach Zespołu Szkół
4.    Podręczniki lub materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
5.    Wypożyczanie odbywa się we wrześniu na początku każdego roku szkolnego (lub sukcesywnie kolejne części do klas I – III).
6.    Podręczniki lub materiały edukacyjne są ewidencjonowane i wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
7.    Podręczniki lub materiały edukacyjne są zwracane do biblioteki niezwłocznie po ich realizacji. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych podręczników lub materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel przedmiotu.


Procedura wypożyczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych

1.    Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.
2.    Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną ( płyty).
3.    Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu po zakończeniu ich realizacji.
•    Rodzice uczniów kl I - III szkoły podstawowej są zobowiązani do podpisania protokołu przekazania.
•    Uczniowie klas IV - V szkoły podstawowej i I - II gimnazjum potwierdzają indywidualnie odbiór materiałów ćwiczeniowych.
4.    Materiały ćwiczeniowe są przekazywane na podstawie listy zbiorczej dla danej klasy.
5.    Szkoła nie dysponuje dodatkowym egzemplarzem materiałów ćwiczeniowych.
6.    Uczniowie klas I - III zwracają i wypożyczają kolejne części podręcznika lub materiału edukacyjnego pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
7.    Uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum zwracają indywidualnie do biblioteki wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.
8.    Kolejne wypożyczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego jest możliwe po oddaniu wypożyczonych wcześniej egzemplarzy.


Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

1.    W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w ZSO nr 5, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2.    Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik lub materiał edukacyjny w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
3.    Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4.    Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które powodować mogą uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
5.    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
6.    Uczniowie zobowiązani są do dbania o podręcznik i jego obłożenie.


Zakres odpowiedzialności

1.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiału edukacyjnego rodzic/ prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do odkupienia zniszczonego/ zagubionego podręcznika.
2.    Koszt podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej określa minister oświaty i wychowania.
3.    Koszty zakupu pozostałych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych wypożyczanych i udostępnianych uczniom są zgodne z dotacją celową przyznawaną na wyposażenie w danym roku szkolnym.


Uwagi końcowe

•    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
•    Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
•    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.


W roku szkolnym 2016/2017 regulamin dotyczy uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz I - II gimnazjum.


Podstawa prawna:
Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 811).


 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage