REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM PDF Drukuj Email
Menu główne - rekrutacja do gimnazjum

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 5 W GRUDZIĄDZU Podstawa prawna:


1.    § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.   232  z 2009 r. Nr 31, poz. 208)

2.  Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 12/2012 z dnia 31.01.2012 w  sprawie  terminów  składania  dokumentów i terminów  rekrutacji uczniów i  słuchaczy  do  publicznych  gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych,  szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania  na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie kujawsko- pomorskim na rok szkolny 2012/2013.


Do Gimnazjum nr 5 przyjmowani są uczniowie, absolwenci szkoły podstawowej, którzy mają obowiązek złożenia podania o przyjęcie do 31 maja 2012 r. do godz. 15.00 i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 30 czerwca 2012 r. do godz. 15.00.

Dyrektor ZSO nr 5 powołuje komisję rekrutacyjną, która  rozwiązuje się w dniu ogłoszenia list uczniów przyjętych do gimnazjum.

Na poziomie klas pierwszych tworzy się klasy: mundurowe, sportowe i ogólne.

Nabór  do tych klas będzie odbywał się poprzez przyznawanie punktów zgodnie z poniższymi zasadami.


1.W poszczególnych klasach punktowaniu podlegają:

a) klasy mundurowe: język obcy, historia, wychowanie fizyczne i zachowanie

b) klasy sportowe: język polski, przyroda, wychowanie fizyczne i zachowanie.

 

Punktacja przedmiotów:: ocena celująca: 15 pkt., ocena bardzo dobra: 10 pkt., ocena dobra: 5 pkt.
Punktacja zachowania: ocena wzorowa: 15 pkt., ocena bardzo dobra: 10 pkt., ocena dobra: 5 pkt.

 

2. Kandydaci do klas sportowych powinni posiadać:
a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
b) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną lub trenera albo instruktora
c)pisemną zgodę rodziców
Przy przyjmowaniu kandydatów do klas sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 2 a).

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat do klasy mundurowej lub sportowej otrzymuje 5 punktów.

4. Finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty uzyskuje maksymalnie 15 punktów:  za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 5 punktów.

5. Za osiągnięcia sportowe i artystyczne  uzyskane indywidualnie lub zespołowo co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczeń otrzymuje:

a) za I miejsce lub tytuł laureata- 5 pkt

b) za II miejsce lub tytuł finalisty-4 pkt

c) za III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt

6. Uczniom wolontariuszom przyznaje się  2 punkty.

7. Za sprawdzian szóstoklasisty uczniowi przyznaje się ilość punktów równą jego wynikowi.

8. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej  z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

9. Do  klas ogólnych przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zadeklarują chęci kontynuowania nauki w klasie mundurowej lub sportowej.

10. Uczniowie spoza rejonu, ubiegający się o przyjęcie do klasy ogólnej, muszą spełniać następujące wymagania:
a) średnia ocen - co najmniej 3,75
b) wynik sprawdzianu szóstoklasisty - co najmniej 20 pkt.
c) ocena zachowania - co najmniej dobra

11. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani będą do Gimnazjum nr 5 bez uwzględnienia postępowania kwalifikacyjnego.

12. Absolwentom, zwolnionym ze sprawdzianu szóstoklasistów przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z posiadaniem tytułu laureata, liczbę punktów otrzymanych za oceny z  wybranych zajęć edukacyjnych mnoży  się przez dwa.

13. Dyrektor Gimnazjum nr 5 decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem. 14. Listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 5 podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń do 4 lipca 2012 r. do godz. 15.00.

 

PODANIE DO GIMNAZJUM 

 
 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage